Rekrutacja do klas IV oraz VI i VII 2019/20

 

                                    Regulamin rekrutacji uczniów

 

 

Zapraszamy na spotkanie dla kandydatów do nowej klasy IV 20 lutego o godz. 18.00

Dnia 20.02.2019 r. o godz. 18.00 odbędzie się spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych zapisaniem dziecka do nowej klasy IV na rok szkolny 2019/2020.

Za rekrutację odpowiada Zespół do spraw rekrutacji, w skład którego wchodzą:

  • przedstawiciel organu prowadzącego Szkołę,
  • dyrektor i wicedyrektor Szkoły,
  • pedagog i psycholog.

Zespół ustala harmonogram, tworzy listę dzieci przyjętych do szkoły i listę rezerwową.

Przewodniczącą Zespołu jest wicedyrektor Maria Ciechanowska.

Warunkiem przystąpienia do rekrutacji jest wypełnienie ankiety bezpośrednio po spotkaniu informacyjnym lub on-line do 1.03.2019 r.

Rekrutacja będzie przebiegała w dwóch etapach:

  • rozmowa rodziców z przedstawicielami Zespołu, w dniach 4 i 5.03.2019 r. w godz.15-19
  • spotkanie dla dzieci w dniu 2.03.2019 r. o godz.10

Lista przyjętych zostanie ogłoszona do dnia 15.03.2019 r.

Kwestionariusz dla rodziców: PLIK WORD DOCX

 

Rekrutacja do klas VI i VII

NOWOŚĆ: OTWIERAMY KLASĘ VI-tą MATEMATYCZNĄ Z PROGRAMEM REALIZOWANYM DOTĄD W NASZYM GIMNAZJUM.

Szanowni Państwo,

Podejmowanie decyzji o miejscu kształcenia własnych dzieci jest sprawą trudną i wymagającą namysłu, zwłaszcza jeśli dzieje się to w warunkach przebudowy systemu edukacji. Z doświadczenia wiemy, że edukacja źle znosi zmiany rewolucyjne. Dlatego staramy się zachować najlepsze praktyki wypracowane w naszych szkołach, a jednocześnie szukać wciąż nowych dróg, wciąż stawiać pytania: jak lepiej wspierać rodziców w trudzie wychowania, jak uczyć dzieci, żeby samodzielnie wzrastały nie tylko w latach, ale i w mądrości. Chcemy, aby nasza Szkoła była szkołą dobrą, nowatorską i  katolicką to znaczy opartą na dekalogu i obiektywnych istniejących w świecie wartościach..

Atutem naszej Szkoły jest doświadczona i współpracująca ze sobą kadra, własny nowoczesny budynek, znakomita opieka edukacyjna i pedagogiczna, a przede wszystkim środowisko, jakie staramy się tworzyć, budując współpracę między nauczycielami, rodzicami i uczniami.

Szczególnie ważne są nasze doświadczenia  i sukcesy, wiążące się z przygotowywaniem uczniów do egzaminów końcowych. Nasza Szkoła od lat jest w pierwszej dziesiątce szkół warszawskich pod względem wyniku egzaminu państwowego, a   biorąc pod uwagę Edukacyjną Wartość Dodaną, zajmujemy drugie miejsce w Warszawie.
Bardzo istotna  jest dla nas edukacja matematyczna naszych uczniów. To w naszej szkole powstał opracowany przez prof. Wojciecha Guzickiego autorski  program nauczania matematyki, który od lat realizujemy pod patronatem wydziału matematycznego UW. Przede wszystkim ma on uczyć naszych uczniów  myślenia.  Przekłada się to na sukcesy. Jeśli chodzi o listę laureatów Ogólnopolskiej Olimpiady Matematycznej Juniorów, jesteśmy w pierwszej dziesiątce szkół w kraju.

Zapraszam na spotkanie informacyjne.

Paweł Głowacki, dyrektor Szkoły.

W ROKU SZKOLNYM 2019/20 PRZEWIDUJEMY OTWARCIE DODATKOWEJ VI-tej i VII KLASY – MATEMATYCZNEJ Z PROGRAMEM REALIZOWANYM DOTĄD W NASZYM GIMNAZJUM.

Autorski program nauczania matematyki, opracowany i realizowany w naszej Szkole pod kierunkiem prof. Wojciecha Guzickiego i pod patronatem Wydziału Matematycznego UW zakłada: 5 godzin matematyki tygodniowo, zrealizowanie projektu matematyczno-kulturowego „Geometria w sztuce gotyku" i dla chętnych udział w warsztatach matematycznych.

Ponadto:

• Niezależnie od wybranego rozszerzenia wszystkie pozostałe przedmioty będą realizowane w pełnym wymiarze godzin, przewidzianym ramowym planem nauczania.

• W szkole uczeń może realizować określone przedmioty indywidualnie, w ramach nauczania autonomicznego (regulamin na stronie Gimnazjum).

• Oferujemy w trakcie nauczania:
o przypisane do poszczególnych klas wymian i wyjazdów kulturowych
o wyjazd integracyjny
o projekty humanistyczne
o obozy naukowe (w czerwcu każdego roku nauczania)
o wyjazdowe rekolekcje w okresie Adwentu
o dzień skupienia w okresie Wielkiego Postu
o autorski program Akademii Filmowej realizowany we współpracy z Domem Sztuki na Ursynowie
o autorski program Dziedzictwa Kulturowego (dotyczący historycznych mniejszości narodowych w Polsce)
o autorski program: Wstęp do Kultury
o bogaty program kół przedmiotowych  i artystycznych
o dodatkowe zajęcia sportowe (w tym basen na SGGW, gry zespołowe, ścianka wspinaczkowa)
o zajęcia w klubie sportowym Alfa

• Nauczanie języków obcych:
o W każdej klasie obowiązkowa jest nauka języka angielskiego w wymiarze 4 godzin tygodniowo z podziałem na poziomy nauczania. Najlepsze grupy będą  przygotowywane  do egzaminu na poziomie First Certificate.
o Drugim językiem obcym jest niemiecki lub francuski  (4 godziny tygodniowo) realizowane z podziałem na grupy.

ZASADY REKRUTACJI

Dotyczą uczniów ubiegających się o przyjęcie do klasy VI lub VII (matematycznej)  na rok szkolny 2019/2020:

• Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest złożenie ankiety w sekretariacie szkoły do dnia 23 marca 2019
• Egzamin z matematyki obowiązuje wszystkich uczniów ubiegających się o przyjęcie do klas matematycznych (także uczniów naszej SP).
• Przy zapisie na egzamin trzeba podać informację o deklarowanym drugim języku obcym oraz  czy w przypadku wolnych miejsc są Państwo zainteresowani nauka dziecka w innej (nie matematycznej) klasie naszej szkoły.
• Kandydaci piszą egzamin z  matematyki.
• Egzamin jest kodowany.
• Po sprawdzeniu zostanie wywieszona zakodowana lista wyników, jakie uzyskali kandydaci.
• Każda zakodowana praca będzie sprawdzana niezależnie przez dwóch nauczycieli matematyki.
• Prace egzaminacyjne nie będą udostępniane do wglądu.
• Kandydaci spełniający kryteria zostaną zaproszeni na rozmowy wraz z rodzicami. Lista z terminami spotkań zostanie wywieszona w dniu podania wyników egzaminu (26 marca 2019)
• Równocześnie zostaną wywieszone listy rezerwowe, które będą utworzone zgodnie z liczbą punktów uzyskanych podczas egzaminu.
• Wszyscy laureaci konkursów kuratoryjnych dla uczniów szkół podstawowych z matematyki i informatyki zostaną przyjęci bez egzaminu.
• Laureaci innych konkursów kuratoryjnych będą przyjęci bez egzaminu w miarę wolnych miejsc w pozostałych klasach (nie matematycznych).

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO KLASY VI i VII:

Spotkanie informacyjne dla rodziców i kandydatów do klasy VI-tej:  23 lutego 2019 o godzinie 10.00
Spotkanie informacyjne dla rodziców i kandydatów do klasy VII-mej: 27 lutego 2019 o godzinie 18:00
Egzamin z matematyki do klasy VI-tej i VII-mej:  23 marca 2019 o godz. 10:00
Wyniki egzaminu : 26 marca 2019 roku
Zapisy na egzamin: w sekretariacie szkoły do dnia 20 marca 2019
Rozmowy z rodzicami: od 27 marca 2019
Do pozostałych klas VI i VII prowadzona będzie rekrutacja uzupełniająca w miarę wolnych miejsc – po ogłoszeniu listy uczniów klas matematycznych.

Egzaminy z matematyki z poprzednich lat (plik ZIP)

Szkoła Podstawowa nr 112 Przymierza Rodzin im. Jana Pawła II
Grzegorzewskiej 10
02-778 Warszawa